Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Legalizacja dokumentów handlowych

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji posiada uprawnienia do legalizacji w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie dokumentów związanych z transakcjami w handlu zagranicznym ( na podstawie art.12 w związku z ust. 1,2 i ust. 4 pkt 3 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. Dz.U. Nr 35 z 1989 r. i Nr 75 z 1992 r.) z późniejszymi zmianami.

****************

Zmiana cennika dotyczącego legalizacji dokumentów handlowych

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Krajowej Izby Gospodarczej oraz w oparciu o obowiązującą umowę na prowadzenie czynności legalizacyjnych przez Państwa Izbę w imieniu KIG uprzejmie informuję, że ulegają zmianie ceny związane z legalizacją dokumentów handlowych.

Nowy cennik wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r. jest do pobrania tutaj

 

 

****************

 Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją Klauzuli informacyjnej dot. ochrony danych osobowych RODO Krajowa Izba Gospodarcza wprowadza nowy formularz Wniosku o legalizację dokumentów handlowych  Wzór nr 1 zawierający zaktualizowaną klauzulą informacyjną.

Wniosek wchodzi w życie od 05.09.2019 r. Jednocześnie wprowadza się okres przejściowy wprowadzenia nowego wniosku do 01.12.2019 r.

Nowy wniosek obowiązujący od 05.09.2019 do pobrania tutaj

OPŁATY ZA LEGALIZACJĘ - cennik od 01.04.2022

.....................................

W związku z wejściem przepisów dot. ochrony danych osobowych RODO oraz koniecznością informowania klientów o tej sprawie, wprowadza się nowy formularz wniosku o legalizację dokumentów handlowych  zawierający już klauzulę informacyjną informującą o wprowadzonych przepisach RODO.

Wniosek wchodzi w życie od 01.01.2019 r. Jednocześnie wprowadza się okres przejściowy wprowadzenia nowego wniosku do 01.03.2019 r.

Nowy wniosek obowiązujący od 01.01.2019 do pobrania tutaj

 

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Informacje na ten temat do pobrania tutaj.


Usługą legalizacyjną objęte są dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, począwszy od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.
RODZAJE LEGALIZOWANYCH DOKUMENTÓW:

 1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
 2. Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i innych dokumenty związane z przewozem.
 3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 5. Poświadczanie zgodności kserokopii dokumentu z okazanym oryginałem.
 6. Poświadczenie autentyczności podpisu osoby upoważnionej, np. na pełnomocnictwie, umowie agencyjnej lub innym dokumencie handlowym.
 7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
 8. Wystawianie świadectw pochodzenia towarów w systemie GSP (generalized system of preferences/Ogólny system preferencji), jeśli jest to określone umowami międzynarodowymi.
 9. Dodatkowa legalizacja w Krajowej Izbie Gospodarczej świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny (na odwrocie świadectwa) uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru.

 O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.
Podmiot ubiegający się o świadectwo pochodzenia ( lub inny dokument handlowy) zobowiązany jest zarejestrować się jednorazowo w Izbie jako eksporter i złożyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 2. Dokument nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.
 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego.
 4. Karta wzorów podpisów właścicieli, zarządu firmy ( dot. 1-4; należy przedstawić uwierzytelnione kopie lub oryginały do wglądu i kserokopie dla Izby celem ich uwierzytelnienia).
 5. Upoważnienie ze wskazaniem osoby (osób) odpowiedzialnej za załatwianie formalności w Izbie i upoważnionej do podpisywania wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia podpisane przez osobę figurującą w dokumentach rejestracyjnych firmy (właściciel, prezes, członek zarządu, prokurent).

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w  biurze PIGIEiK. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek (do pobrania poniżej).


OPŁATY ZA LEGALIZACJĘ - cennik od 02.1.2018:

 • Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej - 100,00 zł 
 • Wystawienie świadectwa pochodzenie towarów finansowanych ze środków unijnych 200,00 zł 
 • Wystawienie dodatkowej strony świadectwa pochodzenie towarów finansowanych ze środków unijnych - 200,00 zł 
 • Legalizacja dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów - 80,00 zł
 • Legalizacja dodatkowych, powyżej 4 kopii, dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów - 10,00 zł
 • Dodatkowa legalizacja każdej strony legalizowanego dokumentu handlowego związanego z eksportem towarów - 60,00 zł
 • Przygotowanie wniosku o legalizację dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów - 50,00 zł
 • Przygotowanie dokumentów do wniosku o legalizację dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów - 25,00 zł
 • Legalizacja dokumentów handlowych związanych z importem towarów - 100,00 zł
 • Formularz form A - 3,00 zł

 

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia i zalegalizowanie dokumentów handlowych - wzór 1 Pobierz

Formularz świadectwa pochodzenia Pobierz

Procedury związane z legalizacją dokumentów Pobierz

***********

Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu.

Takie oświadczenie przygotowywane jest jako odrębny dokument  zawierający proponowaną treść:

 „W związku z (rejestracją produktów handlowych na rynku ………../rozpoczęciem współpracy handlowej/ koniecznością potwierdzenia …..) deklarujemy, że (nasze produktu są zarejestrowane w /…..  dopuszczone do obrotu…/ produkowane zgodnie z normami ….) co potwierdzone jest dokumentem …..  wystawionym przez ……………, którego kserokopia zamieszczona jest w załączeniu.”

Oświadczenie podpisują w oryginale osoby upoważnione, a kserokopia przedmiotowego dokumentu jest załącznikiem do tego oświadczenia.

Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Szczegóły pod numerem 61 851 78 48. 


 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy