Doradzamy przedsiębiorcom

O nas

Statut

STATUT POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW
I KOOPERACJI


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

 1. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zwana dalej Izbą działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.
 2. Siedzibą Izby jest miasto Poznań. Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały w kraju i za granicą.

§ 2.

 1. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw działających w sferze importu, eksportu i kooperacji, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, handlem, usługami i kooperacją w obrocie krajowym i międzynarodowym.
 2. Izba zrzesza przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.
 3. Członkiem Izby mogą być również krajowe i zagraniczne izby i organizacje gospodarcze lub ich struktury terenowe, których działalność zbieżna jest ze statutem Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.
 4. Izba może być przedstawicielem lub prowadzić przedstawicielstwa, oddziały krajowych i zagranicznych izb, organizacji i struktur gospodarczych.
 5. Dla rozwoju współpracy z poszczególnymi krajami, kontynentami Izba może organizować i afiliować bilateralne izby gospodarcze.
 6. Izba może inspirować i realizować zadania w zakresie tworzenia i obsługi ośrodków rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego, a także inne zlecane kierunki działań.

§ 3.

 1. Izba jest organizacją non-profit i przeznacza wszystkie swoje zyski na realizację celów statutowych.

§ 4.

 1. Izba jest niezależna od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych, w swej działalności może współpracować z każdą jednostką organizacyjną realizującą cele zbieżne z celami Izby.

§ 5.

 1. Izba może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o celach zbieżnych z celami Izby.

Rozdział II
Cel, kierunki, zadania

§ 6.

 1. Celem Izby jest działanie w interesie i na rzecz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych.

§ 7.

 1. Izba ukierunkowuje swoje działania na współpracę z:
 • parlamentem i rządem;
 • instytucjami i organizacjami centralnymi oraz międzynarodowymi;
 • samorządem terytorialnym i administracją szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego;
 • samorządem gospodarczym wszystkich szczebli;
 • uczelniami, instytutami, ośrodkami innowacji;
 • polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i placówkami handlowymi za granicą oraz zagranicznymi w Polsce;
 • polskimi i zagranicznymi izbami i organizacjami gospodarczymi.
 1. Izba popiera i podejmuje nowe inicjatywy, prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową, doradczą, wydawniczą, badawczą, marketingową, promocyjną, reklamową oraz usługi okołobiznesowe, ustanawia i nadaje tytuły, nagrody, wyróżnienia, wydaje opinie polecające, świadectwa, certyfikaty.

§ 8.

 1. Izba reprezentuje interesy swoich członków poprzez:
 • informowanie parlamentarzystów o istotnych sprawach dla działalności i rozwoju przedsiębiorstw;
 • przedstawianie opinii przedsiębiorców na temat funkcjonujących i przygotowywanych
 • projektów ustaw gospodarczych;
 • wskazywanie potrzeb nowelizacji ustaw i oczekiwanych zmian legislacyjnych;
 • występowanie do organów rządowych w interesie swoich członków - koncesje, zezwolenia, opinie, rekomendacje itp.
 • uzyskiwanie rządowych programów, prognoz, analiz gospodarczych;
 • uzyskiwanie informacji o rządowych programach wsparcia przedsiębiorstw, eksportu itp. oraz zapewnienia członkom Izby możliwości korzystania z tych programów.
 1. Izba utrzymuje bieżący kontakt i uczestniczy w pracach organizacji centralnych i międzynarodowych dla zapewnienia członkom Izby:
 • informacji o dotacjach, funduszach, szkoleniach, naradach, konferencjach oraz możliwościach korzystania i uczestnictwa;
 • wsparcia tych organizacji i instytucji dla konkretnych spraw i działań.
 1. Izba prowadzi współpracę z samorządem terytorialnym i administracją polegającą na:
 • bieżącej wymianie informacji o znaczeniu gospodarczym; 
 • uczestnictwie w pracach na zaproszenia komisji i zespołów gospodarczych;
 • wymianie opinii na temat projektowanych i realizowanych rozwiązań mających związki z gospodarką; 
 • reprezentowaniu interesów członków Izby; 
 • inspirowaniu rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw i miejscowości; 
 • zapewnianiu informacji o możliwościach inwestowania i wprowadzania innowacji;
 • możliwości kształcenia i zatrudniania pracowników o pożądanym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym;
 • reprezentowaniu na podstawie pełnomocnictw interesów samorządu terytorialnego w kontaktach zagranicznych.
 1. Izba uczestniczy w pracach samorządu gospodarczego wszystkich szczebli dla zapewnienia:
 • interesów członków Izby;
 • uzgadniania wspólnego stanowiska całego środowiska gospodarczego;
 • szybkiej wymiany informacji gospodarczych;
 • uzgadniania wspólnych inicjatyw gospodarczych.
 1. Poprzez kontakt z uczelniami i instytutami Izba zapewnia:
 • dopływ nowych technologii, rozwiązań, prac badawczych według zapotrzebowania członków Izby;
 • możliwości doskonalenia wiedzy pracowników przedsiębiorstw;
 • planowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstw, w tym w kierunku innowacyjnym.
 1. Izba zapewniania bieżący dopływ informacji do polskich ambasad i placówek za granicą i zagranicznych w Polsce w celu:
 • wprowadzania polskich firm i ich wyrobów na rynki zagraniczne;
 • wzrostu eksportu i promocji eksportu polskiej gospodarki;
 • znajdowania za granicą kooperantów i inwestorów dla konkretnych firm;
 • uzyskiwania informacji o nowych technologiach, konstrukcjach, rozwiązaniach organizacyjnych i prawnych, służących wprowadzaniu innowacji;
 • wyszukiwania według zapotrzebowania: surowców, maszyn, urządzeń, technologii;
 • znajdowania w Polsce i za granicą lokalizacji pod inwestycje;
 • zapewnienia opieki organizacyjnej i prawnej inwestorom w Polsce i za granicą;
 • prawidłowego przygotowania wyjazdów polskich misji gospodarczych do poszczególnych krajów i przyjęć zagranicznych misji gospodarczych oraz udziału w targach krajowych i zagranicznych;
 • uzyskiwania ofert gospodarczych, informacji o nowelizacji prawa, analiz gospodarczych tych państw oraz możliwości kształtowania się importu i eksportu.
 1. Stała bieżąca współpraca Izby z innymi polskimi i zagranicznymi izbami oraz organizacjami gospodarczymi zapewnia członkom Izby:
 • organizację współpracy przedsiębiorstw w Polsce i za granicą;
 • informowanie o poszukiwanych partnerach;
 • dobór przedsiębiorstw do konkretnej współpracy, w tym tworzenia klastrów;
 • wymianę informacji i misji gospodarczych.

Izba może na podstawie umów reprezentować interesy krajowych i zagranicznych izb i organizacji gospodarczych.

8. Izba podejmuje, prowadzi i popiera nowe inicjatywy polegające między innymi na:

 • organizowaniu grup przedsiębiorstw dla realizacji konkretnych celów gospodarczych;
 • inspirowaniu uruchamiania nowej działalności gospodarczej;
 • zachęcaniu do wprowadzania norm jakości w firmach, nowych technologii, organizacji produkcji i pracy w oparciu o rozwiązania innowacyjne;
 • wyszukiwaniu rozwiązań mogących odegrać istotną rolę dla pozycji firmy na rynku;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz absolwentów;
 • promocji aktywizacji zawodowej kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 1. Działalność statutowa Izby polega na:
 • tworzeniu i prowadzeniu systemów informacji gospodarczej;
 • zapewnianiu swoim członkom bieżącego dopływu informacji o ofertach kooperacyjnych firm zagranicznych, zagranicznych i krajowych targach oraz organizowanych wyjazdach i przyjazdach misji gospodarczych, a także całości zagadnień związanych z profilem działalności przedsiębiorstwa i zgłoszonym przez niego zapotrzebowaniem;
 • wydawaniu Monitora Izby oraz materiałów informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i szkoleniowych na potrzeby własne Izby, obsługiwanych członków oraz przedsiębiorstw i instytucji współpracujących;
 • świadczeniu usług doradczych i okołobiznesowych w tym badanie kierunków rozwoju rynku wewnętrznego oraz w poszczególnych krajach, sporządzaniu i udostępnianiu posiadanych ocen marketingowych, a także pomoc w ich interpretacjach i analizie;
 • działalności edukacyjnej: organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów szkoleniowych;
 • inspirowaniu wprowadzania innowacji do przedsiębiorstw oraz organizacji klastrów.
 1. Dla uświetnienia działalności, uhonorowania najbardziej zasłużonych członków, promocji firm i ich wyrobów, podkreślenia zasług dla współpracy, rozwoju gospodarczego, promocji międzynarodowej, Izba może ustanawiać i nadawać tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia.
 2. Izba może po dokładnym rozeznaniu działalności przedsiębiorstwa lub przedmiotu dotyczącego sprawy wydawać opinie polecające, świadectwa, certyfikaty.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9.

 1. Izba zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.
 2. Izba może nadawać tytuł członka honorowego.

§10.

 1. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać każde przedsiębiorstwo krajowe i zagraniczne oraz izby i organizacje, o których mowa w § 2 ust. 1-3, które zobowiązują się do przestrzegania statutu Izby i postanowień jej władz.
 2. Członkiem wspierającym Izby może zostać każde przedsiębiorstwo krajowe i zagraniczne oraz izby i organizacje, o których mowa w § 2 ust. 1-3, które zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Izby.
 3. Tytuł członka honorowego na wniosek Zarządu nadaje Walne Zgromadzenie podmiotom szczególnie zasłużonym dla działalności Izby.

§ 11.

 1. Członkostwo Izby nabywa się poprzez złożenie deklaracji i przyjęcie w poczet członków na podstawie Uchwały Zarządu Izby, który podejmując uchwałę o przyjęciu w poczet zbada, czy działalność kandydata mieści się w dyspozycji § 2. Zarząd Izby zobowiązany jest przedstawić nowo przyjętych członków na najbliższym posiedzeniu Rady Izby.
 2. Zarząd Izby odmawia przyjęcia w poczet członków, jeżeli dotychczasowa działalność kandydata sprzeczna jest z zasadami rzetelności, uczciwości, praworządności, przyjętymi przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

§ 12.

 1. Członkostwo Izby traci się na skutek:
 • rezygnacji z członkostwa;
 • zawieszenia, likwidacji działalności, postawienia w stan upadłości;
 • niepłacenia składek członkowskich przez sześć miesięcy;
 • wykluczenia na skutek nieprzestrzegania postanowień statutu.

§ 13.

 1. Uchwały w sprawach wymienionych w § 12 pkt. d podejmuje Rada Izby przesyłając niezwłocznie uchwałę wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu członkowi pocztą elektroniczną, faksem lub listem poleconym.

§ 14.

 1. Od uchwały Rady Izby podjętej w sprawach wymienionych w § 12 pkt. d członkowi służy prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia, które może przywrócić członkostwo. Odwołanie składa się na piśmie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania uchwały Rady Izby wraz z uzasadnieniem. Odwołanie złożone po terminie jest bezskuteczne. Walne Zgromadzenie może jednak, uznając opóźnienie za usprawiedliwione, odwołanie rozpatrzyć. Wraz z odwołaniem Rada Izby przedkłada Walnemu Zgromadzeniu opinię przygotowaną przez Komisję Rewizyjną.

§ 15.

 1. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do:
 • uczestniczenia w pracach Izby, korzystania z jej urządzeń i wszechstronnej pomocy;
 • korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby;
 • powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji, reklamie lub innych materiałach i oświadczeniach;
 • otrzymywania wszelkich materiałów Izby oraz publikowania swoich tekstów w tych materiałach po uzyskaniu akceptacji Zarządu Izby.
 1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby.

§ 16.

 1. Członkostwo w Izbie nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach w tym w innych izbach gospodarczych, o ile ich założenia i działalność nie stoją w sprzeczności z założeniami i działalnością Izby.

§ 17.

 1. Członkowie zwyczajni Izby mają obowiązek:
 • postępowania w prowadzonej działalności gospodarczej w sposób zgodny z zasadami etycznymi przyjętymi przez Izbę;
 • przestrzegania uchwał i postanowień władz Izby;
 • udzielania Izbie na żądanie jej organów wszelkich informacji dotyczących działalności gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji celów Izby, a nie naruszających interesów firmy;
 • wpłacenia wpisowego w chwili przystąpienia do Izby oraz terminowego płacenia składek członkowskich.

 Rozdział IV
Organy Izby

§ 18.

 1. Organami Izby są:
 • Walne Zgromadzenie Izby;
 • Rada Izby;
 • Zarząd Izby.

§ 19.

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się w terminie 5 tygodni od dnia złożenia na piśmie przez 10% członków Izby takiego żądania. Może ono być zwołane również przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Izby. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany określić prządek jego obrad. Porządek obrad winien być podany do wiadomości członkom Izby w sposób określony w § 20. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby, a gdyby Zarząd Zgromadzenia nie zwołał w terminie - przez Radę Izby. W Walnym Zgromadzeniu członkowie uczestniczą osobiście względnie przez swoich przedstawicieli lub pełnomocników.

§ 20.

 1. Walne Zgromadzenie Izby zwołuje się poprzez zawiadomienie pocztą elektroniczną, faksem lub listem poleconym wysyłanym na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o terminie obrad Walnego Zgromadzenia członkom Izby winien być przesłany porządek obrad wraz z materiałami i ewentualnymi projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

§ 21.

 1. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą Izby. Do jego kompetencji należy:
 • podejmowanie uchwał w sprawach kierunków rozwoju Izby, stanowiska Izby w najważniejszych sprawach dotyczących Izby lub jej członków;
 • powoływanie i odwoływanie Rady Izby i jej członków, a w tym Prezydenta Rady Izby w odrębnych głosowaniu;
 • zatwierdzanie budżetu, sprawozdania finansowego i bilansu;
 • udzielanie absolutorium władzom Izby;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej;
 • podejmowanie uchwał w całokształcie spraw związanych z działalnością Izby.

 § 22.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu po 30 minutowej przerwie, a jego uchwały we wszystkich sprawach określonych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych członków. Informacja o tej zasadzie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu powinien być również podany porządek obrad.
 2. Walne Zgromadzenie odbywa się według regulaminu obrad, o którym mowa w rozdziale V
 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Izby. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków.
 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o jawnym lub tajnym sposobie przeprowadzania wyborów do władz Izby.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują: Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

 1. Do Rady Izby Walne Zgromadzenie wybiera 9-17 członków, w tym Prezydenta Rady. Radą kieruje Prezydent Rady, wybierany przez Walne Zgromadzenie w osobnym głosowaniu. Kadencja Rady trwa pięć lat. Rada wybiera ze swego grona Sekretarza. Strukturę wewnętrzną Rady, tryb obradowania i podejmowania uchwał winien określić regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Izby.
 2. Członkostwo w Radzie Izby traci się:
 • wraz z upływem kadencji;
 • jeśli członek Rady zaprzestał pracy w przedsiębiorstwie - członku Izby;
 • jeśli przedsiębiorstwo, w którym pracował członek Rady zaprzestało być członkiem Izby;
 • jeśli przedsiębiorstwo, w którym pracował członek Rady zostało postawione w stan likwidacji lub upadłości;
 • na skutek złożenia rezygnacji;
 • na skutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Izby.
 1. Wakujące miejsce w Radzie Izby może być uzupełnione w drodze wyborów przez Walne Zgromadzenie.

§ 24.

 1. Stałą komisją Rady jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 do 5 osób wybieranych przez Radę na swym pierwszym po wyborach posiedzeniu. Komisją Rewizyjną kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która wybiera go ze swego grona. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie w imieniu Rady kontroli finansów Izby oraz jej majątku i sposobu zarządzania nim, opiniowanie pracy Rady, Zarządu Izby oraz przygotowanie związanych z tym wniosków.

§ 25.

 1. Radą Izby kieruje Prezydent Rady.
 2. Rada wybiera spośród swojego składu:
 • jednego do czterech Wiceprezydentów, którzy kierują pracą zespołów Rady,
 • sekretarza. 
 1. Pod nieobecność Prezydenta zastępuje go Wiceprezydent Rady.

§26.

 1. Do kompetencji Rady należy:

 

 • wytyczanie kierunków działania i rozwoju Izby;
 • powoływanie komisji i zespołów roboczych;
 • nadawanie tytułów honorowych, wyróżnień, odznaczeń;
 • powoływanie Sądu Polubownego;
 • wytyczanie kierunków współpracy z zagranicą;
 • opracowywanie koncepcji promocji i marketingu;
 • wytyczanie kierunków działalności informacyjnej, naukowo-technicznej, udziału w wystawach, targach;
 • tworzenie warunków do kontaktów i rozwoju współpracy z władzami centralnymi i lokalnymi; 
 • kontrola pracy Zarządu i składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium;
 • kontrola finansów Izby, przygotowanie projektów budżetu Izby i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu;
 • przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 • uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz zasad wynagradzania pracowników Izby;
 • opracowywanie w imieniu Izby opinii we wszelkich sprawach związanych z podstawowymi celami działalności Izby, inicjatywami ustawodawczymi, opiniami w sprawach działalności gospodarczej, sytuacji gospodarczej regionu i kraju itp.;
 • podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości. Ponadto uchwały Rady wymaga również obciążenie nieruchomości; 
 • inne sprawy przewidziane w statucie.

§ 27.

 1. Prace w Radzie mogą być płatne, o czym decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 28.

 1. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch do czterech członków Zarządu powoływanych przez Radę Izby na czas nieokreślony.
 2. Prezes Zarządu reprezentuje Izbę na zewnątrz.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes pozostaje z Izbą w stosunku pracy.
 4. Do kompetencji Zarządu należy bieżące kierowanie sprawami Izby.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady.
 6. Rada Izby na wniosek Prezesa  może spośród członków Zarządu powołać Wiceprezesów.

§ 29.

 1. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Izby oraz podpisywania wszelkich umów uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie. 

§ 30.

 1. Zarząd do prowadzenia poszczególnych spraw, zwłaszcza działalności gospodarczej, może ustanawiać pełnomocników Izby.

Rozdział V
Regulamin Walnego Zgromadzenia

§ 31.

 1. Obrady Walnego, Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący i dwóch Sekretarzy, wybranych w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza jego prawomocność, jest odpowiedzialny za sprawny przebieg obrad zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
 3. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, czas trwania jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Przewodniczący może po uprzednim ostrzeżeniu odebrać głos osobie, która przekroczyła limit czasu, lub której wypowiedź odbiega od przedmiotu dyskusji.
 4. Sekretarze Walnego Zgromadzenia nadzorują sporządzanie protokołu obrad i podpisują protokół Walnego 'Zgromadzenia wraz z Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.
 5. Walne Zgromadzenie powołuje:
 • Komisję Uchwał i Wniosków
 • Komisję Skrutacyjną
 1. W skład komisji wchodzą osoby zaproponowane przez prezydium Rady Izby oraz zgłoszone z sali o ile nikt z delegatów nie zgłosi sprzeciwu.Komisje powoływane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Po powołaniu komisja ukonstytuowuje się wybierając ze swego grona Przewodniczącego.
 2.  Komisja Uchwał przedkłada Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał o:
 • przyjęciu regulaminu obrad,
 • zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu za okres sprawozdawczy oraz budżetu,
 • udzieleniu absolutorium Radzie Izby,
 • udzieleniu absolutorium Zarządowi Izby,
 • zmianie Statutu Izby,

 oraz inne stosownie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 1. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy oddane przez uczestników Walnego Zgromadzeniapodczas głosowań i przekazuje wyniki obliczeń Przewodniczącemu obrad i do protokołu.
 2. Uchwały i wnioski oraz kwestie sporne rozstrzygane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

Rozdział VI
Pracownicy Izby

 § 32.

 1. Izba może zatrudniać pracowników w administracji Izby, jak i do prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej. Pracownicy w zakresie stosunku pracy podlegają Zarządowi Izby.

Rozdział VII
Majątek Izby

§ 33.

 1. Majątek Izby pochodzi z:
 • wpłat członków;
 • darowizn, dotacji;
 • składek członkowskich i wpisowego;
 • dochodów z działalności gospodarczej.

§ 34.

 1. Izba ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy

Rozdział VIII
Działalność gospodarcza

§ 35.

 1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.

§ 36.

 1. O rozpoczęciu działalności gospodarczej i formie jej prowadzenia decyduje Rada Izby. Działalność gospodarczą Izby prowadzi Zarząd również jeżeli jest to działalność w postaci wyodrębnionego zakładu. W przypadku udziałów w spółkach prawa handlowego Zarząd reprezentuje Izbę w spółce.

Rozdział IX
Postanowienia różne

§ 37.

 1. Izba może zawierać umowy o współpracy w określonej dziedzinie, w zakresie swoich celów określonych w statucie.

§ 38.

 1. Przy Izbie funkcjonuje stały sąd polubowny, którego regulamin uchwalony jest przez Radę Izby. Rada Izby ustala również zasady pokrywania kosztów postępowania przed tym sądem. Rada Izby może podjąć uchwałę o utworzeniu sądu polubownego wspólnie z innymi organizacjami.

Rozdział X
Zmiana statutu i likwidacja Izby

§ 39.

 1. Zmiana statutu Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 40.

 1. Likwidacja Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3  głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 41.

 1. W przypadku likwidacji Izby ostatnie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby.

§ 42.

 1. Likwidację Izby przeprowadza powołany przez Walne Zgromadzenie likwidator.

 

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2022

P W Ś C P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy