Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Zarządzanie ryzykiem, a skuteczna sprzedaż na rynkach zagranicznych”, 29-30.06.2020

2020-06-17

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Data: 29-30.06.2020 r., godz.: 10:00-16:00 Organizator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Czas szkolenia on-line: 10:00 - 13:00 Czas zdalnej, indywidualnej pracy: 13:00 - 16:00

Ważne!
Prosimy, aby każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

  • sprawny/ działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • sprawną/ działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • arkusz Microsoft Word/ lub podobny – celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

DZIEŃ I – WARSZTATU ONLINE 3h +zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 4h

I.    Przepisy regulujące handel zagraniczny
1.1.    Akty prawne istotne z punktu widzenia obrotu zagranicznego (konwencje
międzynarodowe, umowy dwu- i wielostronne, prawo wspólnotowe)
1.2.    Prawo właściwe dla umowy w handlu zagranicznym i ryzyka z tym związane
1.3.    Obowiązki podatkowe i statystyczne w obrocie zagranicznym
II.    Transakcja w handlu zagranicznym i jej etapy
2.1.    Definicja transakcji zagranicznej i obowiązki z niej wynikające
2.2.    Omówienie procesu transakcyjnego ze wskazaniem podmiotów w nim uczestniczących oraz ich roli dla prawidłowej realizacji transakcji zagranicznej
2.3.    Etapy transakcji zagranicznej i obowiązki z nich wynikające
2.4.    Ryzyka pojawiające się na etapie przygotowania i realizacji transakcji
III.    Wybrane elementy ryzyka rynkowego i transakcyjnego oraz sposoby ich ograniczania
3.1. Rodzaje ryzyk w handlu zagranicznym
3.2. Ryzyko transakcyjne i rynkowe oraz sposoby ich ograniczania
3.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w ramach realizacji transakcji
3.4. Formy zabezpieczeń transakcji handlowych
3.5. Alternatywne metody zabezpieczania należności handlowych
3.6. Naturalne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem walutowym
IV. Poszukiwanie i ocena partnerów handlowych na rynkach zagranicznych
4.1.    Proces szukania kontrahenta
4.2.    Metody poszukiwania partnerów handlowych
4.3.    Instytucje wsparcia dla poszukiwania partnerów handlowych
4.4.    Ryzyko związane z wyborem partnera zagranicznego i sposoby jego ograniczania
4.5.    Ocena wiarygodności kontrahenta
4.6.    Różnice kulturowe wpływające na zachowania partnerów handlowych (komunikacja, strategia, proces negocjacji)

Pierwszego dnia prezentację nt. Finansowego wsparcia wielkopolskich Przedsiębiorców z sektora MŚP przedstawi p. Monika Łebedyńska Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

DZIEŃ II – WARSZTATU ONLINE 3h +zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 4h

V.    Zawieranie umów
5.1.    Tworzenie oferty, jej elementy, zapisy niezbędne dla prawidłowej realizacji transakcji
5.2.    Skuteczność oferty
5.3.    Odwołanie a cofnięcie oferty w świetle obowiązujących przepisów
5.4.    Elementy ryzyka w procesie ofertowania i sposoby ich ograniczania
5.5.    Kontrakt i jego elementy
5.6.    Analiza zapisów w kontrakcie niezbędnych z punktu widzenia prawidłowości jego realizacji i ograniczenia ryzyka transakcyjnego

VI.    INCOTERMS 2020 i ich rola w procesie zawierania oraz realizacji transakcji zagranicznych- praca indywidualna, zdalna Uczestnika szkolenia
6.1.    Omówienie formuł handlowych stosowanych w handlu zagranicznych dla określania warunków dostaw
6.2.    Wskazanie różnic wynikających ze stosowania INCOTERMS 2010, a INCOTERMS 2020
6.3.    Zalety z korzystania z INCOTERMS 2020 dla skutecznej realizacji dostawy
VII.    Negocjacje handlowe a zwyczaje kulturowe w transakcjach zagranicznych
7.1. Definicja „dobrego” negocjatora
7.2. Przygotowanie do negocjacji i jego wpływ na pomyślność procesu negocjacyjnego
7.3. Sposoby prowadzenia negocjacji i techniki negocjacyjne
7.4. Ryzyka w procesie negocjacji
7.5. Najczęściej popełniane błędy podczas negocjacji
7.6. Jak aspekty kulturowe wpływają na sposób i przebieg procesu negocjacyjnego
7.7. Cechy poszczególnych kultur i ich wpływ na przebieg procesu negocjacyjnego
Dodatkowo każdego dnia 2h doradztwa


Rejestracja do 28.06.2020
Zgłoszenia przyjmowane są tutaj: https://forms.gle/iUV6AFnC1cs88gDNA
Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 – 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.


 Cel szkolenia:
Prowadzenie sprzedaży zagranicznej wiąże się z szeregiem działań i przygotowań, które należy podjąć wobec planowanego wejścia czy rozwoju na obcym rynku. Przedsiębiorcy oprócz produktów/usług, które chcą sprzedawać zagranicznym kontrahentom powinni posiadać wiedzę o rynku i potencjalnych partnerach handlowych, wiedzę prawną, marketingową, zaplecze finansowe, strategię oraz umiejętności negocjacji warunków transakcji. Współpraca gospodarcza na rynkach zagranicznych wiąże się z powstawaniem sytuacji losowych, często niezależnych od zagranicznych partnerów, jednakże do tej grupy ryzyk z pewnością nie należy wybór partnera. Ryzyko wyboru partnera związane jest często z brakiem informacji na jego temat, niepełną informacją, a w skrajnym przypadku zaniechaniem jej pozyskania. Wybór partnera zagranicznego pociąga za sobą konsekwencje z jednej strony korzystne dla firmy, gdy mamy do czynienia z wiarygodnym klientem zainteresowanym długofalową współpracą, a z drugiej strony „bolesne” w przypadku wyboru partnera nieuczciwego. Ryzyka wyboru partnera nie można całkowicie wyeliminować, natomiast można je z pewnością ograniczyć podejmując odpowiednie kroki. Mając świadomość ryzyk występujących w transakcjach zagranicznych możemy próbować je minimalizować. Powodzenie realizacji transakcji zagranicznej uzależnione jest także od prawidłowo określonych warunków dostaw, tzn. w taki sposób skonstruowanych, aby obie strony wiedziały nie tylko po czyjej stronie są i jakie rodzaju obowiązki, ale kto i kiedy ponosi ryzyko za transakcję. Niezwykle pomocne w tym zakresie są zwyczaje handlowe powszechnie stosowane w handlu międzynarodowym, do których należą INCOTERMS, zwłaszcza w kontekście zmian wprowadzonych w 2020 roku. Wiedza i praktyka zdobyta podczas warsztatów z pewnością przyczyni się do uniknięcia wielu pułapek jakie czyhają na przedsiębiorców upatrujących swoich szans na rozwój przez eksport.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy