Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: "Biznes Plan" - 21-23.10.2015

2015-09-24

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.:”Biznes Plan” Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Trzydniowy warsztat jest adresowany dla zarejestrowanych firm oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowywania biznes planu.

Warsztaty odbywać się będą w godz. 09:00 – 15:00 w następujących terminach:

Dzień 1 – 21.10.2015
Dzień 2 – 22.10.2015
Dzień 3 -  23.10.2015


PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień 1

1. Co to jest biznesplan? Korzyści płynące z prawidłowo przygotowanego biznesplanu:
•    biznesplan – mapa, z którą dojedziesz do celu, czyli czym jest biznesplan,
•    cele biznesplanu na etapie tworzenia firmy i jej rozwoju,
•    forma prezentacji i szczegółowość treści biznesplanu,
•    zbieranie informacji do planu,
•    czy istnieje standardowy plan biznesowy?
•    cechy dobrego biznesplanu – co jest najważniejsze w prawidłowo przygotowanym planie?
2. Struktura biznesplanu – krok po kroku – realizacja i walidacja podejmowanych działań:
•    układ biznesplanu – podstawowe części każdego biznesplanu,
•    streszczenie i uzasadnienie biznesplanu,
•    plan marketingowy,
•    plan finansowy,
•    plan funkcjonowania firmy i finansowania jej rozwoju,
•    plan wykonawczy,
•    szczegóły wdrażania biznesplanu w przedsiębiorstwie,
•    kontrola i weryfikacja założeń biznesplanu.
Analiza biznes planów uczestników – indywidualne konsultacje z trenerem

Dzień 2

3. Działania marketingowe jako element biznesplanu:
•    strategia lokalizacji – wybór rynku geograficznego, uwarunkowania ekonomiczne i materialne,  wpływ lokalizacji na powodzenie działalności,
•    narzędzia kształtowania produktu – wybór strategii produktowej, kształtowanie marki,
•    planowanie strategii cenowych,
•    wybór kanałów dystrybucji – maksymalne pokrycie sieci przy możliwie najniższych kosztach,
•    strategie promocji i reklamy,
•    strategie budowania przewagi konkurencyjnej – konkurencja – szanse i zagrożenia dla rozwoju, ocena głównych konkurentów,
•    strategie marketingu MIX jako podstawa pozycjonowania firmy na rynku,
•    public relations – jak kształtować wizerunek firmy.
4. Plan działania – organizacja firmy:
•    plan zarządzania firmą,
•    zależność dostawców i odbiorców – ocena podaży i popytu, budowanie planu sprzedażowego,
•    struktura organizacyjna – planowanie kadr.
Analiza biznes planów uczestników – indywidualne konsultacje z trenerem


Dzień 3

5. Aspekty finansowe biznesplanu:
•    czym jest plan finansowy - cele planu finansowego na etapie tworzenia firmy i jej rozwoju,
•    zarządzenie ryzykiem finansowym,
•    kalkulowanie kosztów inwestycyjnych na etapie tworzenia firmy i na etapie wdrażania inwestycji rozwojowych – szacownie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i inwestycyjny,
•    założenia marketingowe w planowaniu finansowym,
•    planowanie poziomu przychodów i kosztów – miesięczne i roczne planowanie sprzedaży, cen, przychodów,
•    zastosowanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL do planowania finansowego – tworzenia sprawozdań finansowych i analiz wskaźników.
6. Ocena ryzyka – biznesplan jako metoda minimalizacji ryzyka związanego z prowadzeniem własnej firmy:
•    biznesplan a finansowanie przedsięwzięcia,
•    budowa sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – cash flow),
•    wskaźniki operacyjne i finansowe, ocena opłacalności przedsięwzięcia – analiza struktury kosztów, aktywów i pasywów,
•    statystyczne i dynamiczne metody oceny projektów (PB, DPB, ARR, NPV, IRR) – planowanie wskaźników efektywności ekonomicznej – wskaźnik zadłużenia, płynności finansowej, NPV, FIRR,
•    jak czytać wyniki firmy – analiza wskaźników ekonomicznych,
•    analiza finansowa - jej zakres i funkcje w różnych wzorach biznesplanów,
•    analiza SWOT – szanse, zagrożenia, słabe i mocne strony – analiza jako element planu i narzędzie minimalizacji ryzyka działalności gospodarczej.
7. Praktyczne problemy związane z opracowaniem biznesplanu – case study
•    struktura biznesplanu obowiązująca przy ubieganiu się o finansowanie komercyjne: kredyty inwestycyjne i obrotowe, finansowanie leasingiem i factoringiem,
•    omówienie najczęściej popełnianych błędów w biznesplanie – studium przypadku,
•    analiza przykładowych biznesplanów - studium przypadku.
8. Jak korzystać z biznesplanu?
•    biznesplan jako narzędzie kontroli: ocena realności przyjętych założeń – w biznesplanach marketingowych i finansowych; wskazanie podstawowych błędów i ich korekta,
•    biznesplan jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnej - Ocena wykonalności biznesplanu z udziałem doradcy,
jak sprzedać biznesplan inwestorom? – kluczowe kryteria oceny: indywidualne przygotowanie biznesplanów przez uczestników szkolenia pod kierunkiem trenera


Miejsce odbywania się warsztatów:
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Sala nr 22 I piętro al. Niepodległości 2 Poznań

Prelegenci:

Janetta Sałek – mgr ekonomii, absolwentka kierunku zarządzanie i marketing na UE w Poznaniu, absolwentka podyplomowego studium biznesu międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, posiadająca 19-letnie doświadczenie w obsłudze eksportowej firm i doświadczenie trenerskie, akredytowany konsultant Krajowego Systemu Usług do realizacji usług szkoleniowych, doradczych ogólnych i proinnowacyjnych, informacyjnych. Konsultant w zakresie m.in. administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzania działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów dla nowo powstających firm oraz pod kątem planów inwestycyjnych firm już istniejących.

Lidia Garczyńska-Szymkowiak - mgr geografii (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), licencjat na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność bankowość (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości), uzyskany certyfikat trenera z zakresu przedsiębiorczości, certyfikat kompetencji zawodowych w dziedzinie marketingu, obsługi klienta, posiadane doświadczenie jako wykładowca i trener w dziedzinie szeroko pojętej przedsiębiorczości, od 2002 r. prowadzenie własnej kancelarii gospodarczej oferującej usługi edukacyjne i kształcenie dorosłych, opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności, od 1999 r. doradca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, członek komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 09.10.2015 r. drogą mailową: anna.jaszewska@irpoznan.com.pl

formularz zgłoszeniowy


Ilość miejsc jest ograniczona.
Bliższych informacji udziela Pani Anna Jaszewska tel: 61 859 35 33

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Maj 2019

Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy