Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW - POIR działanie 2.1

2015-07-31

Ministerstwo Gospodarki ogłasza konkurs dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczono 2,3 mld zł, a na tę edycję konkursu 460 mln zł. Wnioski będzie można składać od 1 września do końca października 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.

W celu zwiększenia nakładów ponoszonych przez przedsiębiorców na prace badawczo-rozwojowe poprzez zapewnienie środków na stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac b+r zaprojektowany został w ramach POIR instrument dla przedsiębiorców, w tym także z sektora MSP pn. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.
Instrument zapewni przedsiębiorcom wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac B+R, a następnie wdrażania ich na rynek.
    
Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – wspierane będą projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Czynnikami decydującymi o wsparciu są m.in.

 1. opisany w agendzie badawczej zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które  przedsiębiorstwo zamierza realizować na wybudowanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, dobór i plan wykorzystania tej  infrastruktury; 
 2. zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, w tym potencjał kadrowy, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R lub  potencjał   infrastrukturalny;
 3. poziom nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie.

Ocena projektów w ramach panelu ekspertów. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaprezentowania projektów na spotkaniach z ekspertami, na których możliwe będzie również składanie wyjaśnień przez przedsiębiorców.


Wartość dofinansowania uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu i będzie wynosić maksymalnie 70 %. S

 • pomoc regionalną, przy zachowaniu odpowiednich dla działania pułapów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020
 • pomoc na prace rozwojowe, przy zachowaniu odpowiednich pułapów określonych w art. 25    rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

Najważniejsze Kryteria oceny merytorycznej:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne. Dla uzyskania  dofinansowania każde powinno być ocenione pozytywnie

 • Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego

(projekt polega na inwestycji typu centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki dot. inwestycji typu CBR; weryfikowana będzie również m.in. innowacyjność oraz poprawność /kompletność przygotowania agendy badawczej),

 • Potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

(potencjał kadrowy B+R, potencjał w zakresie zarządzania projektami B+R, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych - samodzielnie lub na zlecenie, lub dysponowanie nie będącą przedmiotem wsparcia aparaturą naukowo-badawczą i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac B+R)

 • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)

(przynależność przedmiotu projektu do jednej z krajowych inteligentnych specjalizacji określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.; ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, obowiązująca w danym konkursie)

 • Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową (analiza opłacalności oraz trwałości finansowej projektu, opłacalność projektu: wymóg NPV z uwzględnieniem dotacji > 0, analiza finansowa projektu wykonana zgodnie z Wytycznymi MIR z dnia 18 marca 2015 r. odnoszącymi się do projektów generujących dochód)
 • Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji inwestycji
  - Posiadanie pozwoleń/licencji/koncesji lub zobowiązanie się Wnioskodawcy do ich przedłożenia w późniejszym terminie
  WAŻNE! Dopuszcza się możliwość oceny i zawarcia warunkowej umowy o dofinansowanie projektów, które nie posiadają prawomocnego pozwolenia na budowę oraz dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko (maksymalny termin na przesłanie tych dokumentów to 10 miesięcy od dnia doręczenia pisemnej informacji o zatwierdzeniu projektu do wsparcia)
  - dysponowanie prawami własności intelektualnej, jeśli są one niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w agendzie prac B+R

W związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców innych niż MSP) (charakter współpracy ściśle powiązany z zakresem prac badawczo-rozwojowych będących przedmiotem agendy)


Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktowe) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach wszystkich kryteriów punktowych – 25 pkt. Dofinansowanie zostanie przyznanie dla projektów, które uzyskają   – 13 pkt (Minimalna liczba punktów).

 •  W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi (punktacja 0-5)

(premiowane formy współpracy: umowa wieloletnia, w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu, płatny staż pracownika B+R, zakup usług B+R w jednostkach naukowych, wykonanie zadania prowadzącego do praktycznych rezultatów)

Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych  nakładach inwestycyjnych (punktacja 0-8) (im wyższa relacja, tym wyższa liczba punktów)

 • Przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla  pracowników B+R (punktacja 0-5)

(przyrost miejsc pracy pracowników B+R w stosunku do poziomu zatrudnienia pracowników B+R u Wnioskodawcy; im wyższy przyrost zatrudnienia, tym punktacja będzie wyższa)

 • Wnioskodawca należy do sektora MSP (punktacja 0 albo 5)
 • Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 albo 2)

(ocenie podlega, czy na moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest od co najmniej 6 miesięcy członkiem klastra, który uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego)
 

Wszystkich Państwa zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach powyższych działań, proszę o kontakt z biurem Izby. We współpracy z doradcami zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

e-mail: izba@pcc.org.pl , tel.: 61 851 78 48

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy