Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

2008-03-30

W dniu 26.03.2008 r. w salce konferencyjnej Izby odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Prezes Zarządu Pan Henryk Judkowiak przedstawił sprawozdanie z pracy Rady oraz Zarządu. Podkreślił, że Izba zatrudniła 2 nowych pracowników, co umożliwiło między innymi intensyfikację działań na rynkach wschodnich. Dodatkowo w ramach działań strategicznych Pani Janetta Sałek przedstawiła szeroką relację na temat organizowanych przez Izbę cyklicznie targów GRUNE WOCHE 2008 w Berlinie, a Pani Maria Narożniak omówiła efekty targów FOODEX JAPAN 2008 w Makuhari.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań na drodze uchwały Walne Zgromadzenie członków Izby jednomyślnie udzieliło Radzie Izby oraz Zarządowi absolutorium na podstawie uchwały nr 2/2008, 3/2008 i powierzyło dalsze kierowanie pracami Izby.

Prezes Zarządu Pan Henryk Judkowiak szczegółowo omówił sprawozdanie finansowe Izby: bilans oraz rachunek zysków i strat za 2007 r. oraz przedstawił planowany na rok 2008 budżet. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie podjęło jednomyślnie uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za 2007 r. oraz planowanego na rok 2008 budżetu.

Wobec ciągłego procesu rozwoju i konieczności lepszego dostosowania działań statutowych do potrzeb rynkowych podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian do statutu Izby.

Walne Zgromadzenie członków Izby podjęło jednomyślnie uchwałę o zatwierdzeniu proponowanych zmian w statucie Izby (Statut zawierający proponowane zmiany został przesłany wszystkim członkom Izby drogą elektroniczną przed Walnym Zgromadzeniem).

W ramach dyskusji Prezydent Rady Izby Pan Wojciech Kruk poinformował zebranych o prowadzonych z Wiceprezydentem Miasta Poznania Panem Kruszyńskim rozmowach na temat przyznania nowej siedziby na ul. 3 Maja z przeznaczeniem na lokum zarówno dla Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pan Kruk rozważa możliwość przy pomocy środków unijnych zakupić kamienicę i część wolnej powierzchni biurowej przeznaczyć na wynajem. Dodatkowo w kamienicy swoją siedzibę posiadałby jeden z wydziałów Urzędu Miasta Poznania, najprawdopodobniej Wydział Działalności Gospodarczej, co zwiększy zainteresowanie potencjalnych i działających już przedsiębiorców i tym samym doprowadzi do utworzenia swoistego Centrum Obsługi Biznesu. Ponadto zwrócił uwagę na brak możliwości formalnego połączenia się Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, co jego zdaniem wciąż prowadzi do podejmowania działań konkurencyjnych. Zaapelował zatem o podejmowanie wspólnie wybranych inicjatyw, co może znacząco zwiększyć ich skuteczność i skalę oddziaływania z korzyścią dla obu stron.

 


 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Maj 2019

Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy