Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Umowa o roboty budowlane - podwykonawstwo

2013-04-23

Istotną kwestią z punktu widzenia umowy o roboty budowlane jest umowa o podwykonawstwo. W praktyce bardzo często zdarza się, że generalni wykonawcy zawierają umowy o podwykonawstwo z innymi wykonawcami. Kancelaria Adwokacka Brykczyński i Partnerzy zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa budowlanego.

Obecnie adwokat Anna Brykczyńska – partner Kancelarii – prowadzi postępowanie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane, w której podwykonawcą był klient Kancelarii, a która to umowa nie została zawarta w formie pisemnej, pomimo poczynienia wzajemnych ustaleń w tym zakresie.
 
Mecenas Anna Brykczyńska dochodzi więc wynagrodzenia na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2007 roku (sygn. akt II CSK 344/2007) „nieważność umowy o roboty budowlane, ze względu na niezachowanie formy pisemnej, uniemożliwia zasądzenie należności za wykonane roboty budowlane jako wynagrodzenia. Nie ma więc przeszkód, aby równowartość tych robót uwzględnić na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”.
 
Należy zaznaczyć, że umowa o podwykonawstwo między generalnym wykonawcą a podwykonawcą poddana jest ścisłym rygorom prawnym, mającym na celu ochronę interesów podwykonawców. Przede wszystkim, pod rygorem nieważności umowa taka powinna być stwierdzona na piśmie. Do zawarcia przez strony umowy o podwykonawstwo konieczna jest także zgoda inwestora. Jeżeli jednak inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Jest to forma zgody dorozumianej inwestora, która to ma na celu ochronę interesów podwykonawców oraz ułatwienie obrotu gospodarczego.

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy