Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Regionalna pomoc na projekty inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

2008-07-25

Przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc regionalną na utworzenie nowego przedsiębiorstwa bądź na rozbudowę już istniejącego. Można ją otrzymać, gdy przedsięwzięcie będzie miało charakter nowej (początkowej) inwestycji. Inwestycje te powinny być związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Wsparcia nie otrzymają inwestycje odtworzeniowe, czyli te, które będą polegać na wymianie dotychczas wykorzystywanych środków trwałych ze względu na ich zużycie.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji posiada wykwalifikowanych konsultantów pomocnych w kwestiach informacji na temat programów pomocowych, kwalifikowalności projektów oraz kosztów do programów pomocowych, jak i przygotowania biznes planów i wniosków o dotację.


Prace związane z realizacją przedsięwzięcia mogą rozpocząć się dopiero po złożeniu przez firmę wniosku i uzyskaniu od podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, że nowa inwestycja spełnia warunki uzyskania pomocy i kwalifikuje się do objęcia tą pomocą.

Maksymalna wysokość pomocy w województwie wielkopolskim wynosi 40% wydatków kwalifikowanych projektu i zwiększa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorstw .

W Wielkopolsce ogłoszenie najbliższego konkursu na projekty inwestycyjne i doradcze przewidziano na III kwartał 2008 r. (najprawdopodobniej wrzesień). Można zatem przypuszczać, iż w ciągu kilku najbliższych tygodni będzie można ponownie składać wnioski. Konkurs będzie dotyczył w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytetu I, Działania 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 9 osób) w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności, liczonych do dnia złożenia wniosku), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Mikroprzedsiębiorstwa działające dłużej niż 2 lata na rynku mogą aplikować do działania 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, w którym najbliższy konkurs przewiduje się na IV kwartał 2008 r. Dla firm mikro działających na rynku nie dłużej niż 2 lata, warunkiem udziału w działaniu 1.2. jest ubieganie się o dofinansowanie w wysokości minimum 200 000,00 zł.

W ramach Działania 1.1. mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotacje zarówno na projekty inwestycyjne, gdzie minimalna wartość wsparcia wynosi 9 tys. zł, a maksymalna 200 tys. zł, jak i na doradztwo, gdzie minimalna wartość wsparcia wynosi 3 tys. zł, a maksymalna 60 tys. zł. Niezależnie od rodzaju projektu, czy jest to projekt inwestycyjny czy też doradczy jako jednym z wymaganych załączników jest biznes plan.

W Schemacie I. Projekty inwestycyjne można zrealizować następujące rodzaje inwestycji:

 • nabycie lub wytworzenie budynków i budowli wraz z infrastrukturą techniczną;
 • zakup maszyn i urządzeń, przyrządów i aparatur;
 • zakup wyposażenia technicznego dla prac biurowych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych oraz prawa własności lub prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
 •  

W Schemacie II. Specjalistyczne projekty doradcze można zrealizować następujące rodzaje działań:

 • działania związane z jakością dotyczące w szczególności: uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu;
 • wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym powyżej;
 • wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • wprowadzenie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;
 • pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej;
 • projektowanie, wdrażanie i doskonalenie nowego produktu lub usługi lub opracowanie planów marketingowych;
 • prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium innych krajów Unii Europejskiej.
 •  

W przypadku zainteresowania uzyskaniem dodatkowych informacji w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu z konsultantem w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu, tel. 061 851 78 48/49, e-mail: izba@pcc.org.pl lub bezpośrednio z konsultantami: Janetta Sałek e-mail: j.salek@pcc.org.pl oraz Maria Narożniak e-mail: m.narozniak@pcc.org.pl.


 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Marzec 2019

P W Ś C P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy