Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Realizacja projektu w ramach Działania 6.1. „Paszport do eksportu”.

2011-08-25

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zaprasza do składania ofert na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1. „Paszport do eksportu” Osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu – Paszport do eksportu. I etap.
Opis przedmiotu zakupu:

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 • informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
 • opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 • opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
 • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu / usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
 • opis celów i strategii eksportowej;
 • rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
 • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 ww. rozporządzenia;
 • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
 •  

Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • cenę całkowitą netto i brutto,
 • datę sporządzenia i termin ważności oferty: min. 30 dni od daty sporządzenia oferty,
 • warunki płatności,
 • podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową,
 • kserokopię referencji w przypadku ich posiadania.
 •  

Oferta może być przesłana w wybranej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: izba@pcc.org.pl,
 • faksem na numer: 061 851 78 28,
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
 • osobiście w siedzibie firmy: ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.

Termin składania ofert upływa: 2.10.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena - maksymalna ilość punktów: 30.
 2. Termin realizacji - maksymalna ilość punktów: 10.
 3. Doświadczenie w doradztwie eksportowym - maksymalna ilość punktów: 30.
 4.  Warunki płatności - Maksymalna ilość punktów: 30.

Łączna maksymalna ilośc puntów do zdobycia: 100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu: Plan Rozwoju Eksportu w ramach POIG Działania 6.1. „Paszport do eksportu”.

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”.
„Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funaduszu Rozwoju Regionalnego.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy