Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

PARP ogłasza konkurs „Internacjonalizacja MŚP”. 50 mln zł na podbój zagranicznych rynków

2021-03-12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nową edycję konkursu na dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Od 7 kwietnia 2021 r. do konkursu „Internacjonalizacja MŚP” będą mogli się zgłaszać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Nabór wniosków potrwa do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Izba oferuje wsparcie w przygotowaniu dokumentacji konkursowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 508 457 433 oraz adresem e-mail: izba@pcc.org.pl

Wymagania, aby ubiegać się o dotację:
 

 • Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Wnioskodawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie - może to być również oddział firmy.
 • Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem.
 • Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki:­
 • osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;
 •  oraz­ nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.
 • Projekt nie może dotyczyć działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków publicznych.
 • Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym.
 • Projekt ma dotyczyć przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.
 • Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.
 • Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu musi wpisać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.


Dofinansowanie przeznaczone na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
 • Maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:
 •  maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
 • maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.


Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Dofinansowanie stanowi:

1) pomoc publiczną jako:

a) pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP –udzielaną zgodnie z§24 i 25 rozporządzenia;

b) pomoc na udział MŚP w targach –udzielaną zgodnie z §28 i 29 rozporządzenia;

2) pomoc de minimis udzielaną zgodnie z §33 i 34 rozporządzenia.

 
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi w przypadku pomocy de minimis 85% kosztów kwalifikowalnych.

W związku z powyższym należy zweryfikować wysokość uzyskanej pomocy de minimis przez podmiot, który zamierza wnioskować o dotację.

Natomiast w przypadku kategorii pomocy publicznej maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Start składania wniosków:                         7 kwietnia 2021

Koniec przyjmowania wniosków:           27 maja 2021

Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami).

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu;
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.
   

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Październik 2021

P W Ś C P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy