Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Nowe pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE

2014-09-12

Uprzejmie informujmy, że są już dostępne nowe środki dla przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE.

Dostępne są dwa rodzaje pożyczek:
• pożyczka Start up skierowana jest dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy oraz
• pożyczka Standard 2.0 skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy.

Start up
Pożyczka Start up skierowana jest dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy. O udzielenie pożyczki mogą się ubiegać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego (projekt również musi być realizowany w Wielkopolsce).

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę Start up w wysokości od 10 000 do 300 000 złotych. Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 60 miesięcy. Istnieje możliwość skorzystania z 6 miesięcznego okresu karencji. Oprocentowanie pożyczek Start up wynosi 5 % w skali roku. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.
 Nie ma żadnych opłat związanych z rozpatrzeniem wniosku, a także prowizji od przyznanych środków.

 Aby ubiegać się o pożyczkę należy wykazać wkład własny w wysokości 10% wartości współfinansowanego projektu. Może być on wykazany w postaci:
• gotówki posiadanej przez Przedsiębiorcę, którą ten zamierza przeznaczyć na realizację projektu,
• poniesionych i udokumentowanych stosownymi dowodami księgowymi kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
• posiadanego majątku, który Przedsiębiorca chce przeznaczyć na realizację projektu.

Każda pożyczka musi być należycie zabezpieczona. Prawną formę zabezpieczenia pożyczki stanowi obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz dodatkowo:
a) poręczenie wekslowe,
b) poręczenie wg prawa cywilnego,
c) hipoteka na nieruchomości,
d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
e) blokada środków na rachunku bankowym,
f) przelew wierzytelności,
g) gwarancja bankowa,
h) inne, przewidziane przepisami prawa.
Wymienione formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.

W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagane są zgoda współmałżonka na zawarcie umowy pożyczki oraz poręczenie wekslowe współmałżonka.
Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą.

Przy wyborze zabezpieczenia Fundusz bierze pod uwagę stopień jego płynności oraz stopień pokrycia pożyczki, a także:
a) rodzaj, kwotę oraz okres trwania pożyczki,
b) ryzyko związane z udzieleniem pożyczki,
c) stan majątkowy Pożyczkobiorcy oraz powiązania rodzinne, gospodarcze osób odpowiedzialnych z tytułu zabezpieczenia pożyczki,
d) status prawny Pożyczkobiorcy,
e) przewidywany nakład pracy i koszt ustanowienia zabezpieczenia.

Fundusz zastrzega sobie prawo oceny przedstawionych form zabezpieczenia i ustalenia ich realnej wartości oraz jej weryfikacji w trakcie trwania umowy pożyczki.
Wszelkie koszty ustanowienia, a po spłacie pożyczki zniesienia zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.
Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE mogą być przeznaczone na:
• finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych,
• tworzenie nowych miejsc pracy,
• wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
• zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
• oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Z finansowania pożyczką wyklucza się m.in.:
• przeznaczenie całości pożyczki na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
• zakupy nie mające charakteru gospodarczego,
• agroturystykę, działalność rolniczą oraz działy specjalne produkcji rolnej,
• przeznaczenie pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną,
• konsolidację pożyczką WARP innych posiadanych zobowiązań finansowych.

Standard 2.0
Pożyczka Standard 2.0 skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę w wysokości od 10 000 do 1 000 000 złotych. Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 60 miesięcy. Istnieje możliwość skorzystania z 6 miesięcznego okresu karencji. Oprocentowanie pożyczek Standard 2.0 wynosi 2 % w skali roku. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Aby ubiegać się o pożyczkę należy wykazać wkład własny w wysokości 15% wartości współfinansowanego projektu. Każda pożyczka musi być należycie zabezpieczona. Prawną formę zabezpieczenia pożyczki stanowi obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz dodatkowo:
a) poręczenie wekslowe,
b) poręczenie wg prawa cywilnego,
c) hipoteka na nieruchomości,
d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
e) blokada środków na rachunku bankowym,
f) przelew wierzytelności,
g) gwarancja bankowa,
h) inne, przewidziane przepisami prawa.
Wymienione formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji pomaga przy ubieganiu się o pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE. Firmom członkowskim naszej Izby pomagamy bezpłatnie uzyskać pożyczkę. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Iwoną Wesołek, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl, Tel.: 61 851 78 48.

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy