Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Nowa strategia Krajowego Systemu Usług.

2008-06-04

Prawie 200 organizacji zrzeszonych w sieci Krajowy System Usług, w tym Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, rozpoczyna nowy etap rozwoju. Dzięki funduszom z programu operacyjnego Kapitał Ludzki już nie tylko przedsiębiorcy, ale również kandydaci na przedsiębiorców, będą mogli skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez Punkty Konsultacyjne w organizacjach otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU. Rozszerza się również zakres doradztwa, za które przedsiębiorca nie zapłaci. Fundusze unijne (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) pokryją koszty doradztwa w dziedzinie eksportu oraz innowacji i transferu technologii.

Doświadczenie i wysoki standard usług
Organizacje zarejestrowane w KSU to w znakomitej większości podmioty, mające wieloletnie doświadczenie w realizacji usług i programów pomocowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych, czy podejmujących działalność gospodarczą, współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych. O wysoki standard świadczonych usług dba Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, założyciel i opiekun sieci. Wszystkie organizacje mają wdrożony oraz potwierdzony audytami i stosownymi certyfikatami system zarządzania jakością.

Nowa strategia systemu
W ramach projektu własnego dotyczącego rozwoju sieci KSU, finansowanego z poprzedniej perspektywy finansowej 2004 - 2006 PARP przeprowadziła badania mające na celu usprawnienie działania ośrodków należących do KSU. Wnioski z przeprowadzonych analiz doprowadziły do opracowania nowej strategii rozwoju systemu. Zakłada ona zapewnienie przez ośrodki KSU usług najwyższej jakości w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa. Takimi obszarami jest np. rozwój innowacyjności w firmach oraz wsparcie internacjonalizacji ich działań. Właśnie usługi proinnowacyjne i eksportowe będą nową ofertą dla przedsiębiorców, co istotne będą to usługi bezpłatne.
Jedną z głównych potrzeb przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą jest dostęp do kompleksowej informacji o aspektach prowadzenia działalności gospodarczej oraz o środkach pomocowych, przeznaczonych lokalnie, regionalnie i na poziomie kraju na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Z tego względu grupą odbiorców takich bezpłatnych usług powinni być nie tylko przedsiębiorcy, ale również bezrobotni, absolwenci szkół wyższych oraz wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej firmy. Usługi informacyjne będą dostępne w Punktach Konsultacyjnych. Obecnie działania ich 140 w całej Polsce. Od lipca 2005 r. udzieliły one prawie 70 tys. usług informacyjnych.

Bezpłatna pomoc we wdrażaniu technologii i nie tylko
W ramach usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym ośrodki specjalizujące się w tego typu usługach i tworzące węższą grupę o nazwie Krajowa Sieć Innowacji będą mogły bezpłatnie świadczyć takie usługi jak:

 • przeprowadzenie audytu technologicznego polegającego na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy;
 • wsparcie procesu transferu technologii obejmującego w szczególności:

a) przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,
b) wprowadzenie oferty lub zapytania o technologię do bazy danych Krajowej Sieci  Innowacji,
c) przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii w bazie KSI,
d) nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
e) pomoc doradcza we wdrażaniu technologii lub pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
f) monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy.

Doradztwo w zakresie eksportu, dofinansowanie udziału w targach i wystawach międzynarodowych
Ośrodki nowego KSU będą również stanowić sieć doradców, którzy bezpłatnie doradzą w zakresie działalności eksportowej lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Pomogą w wyszukiwaniu i doborze partnerów na zagranicznym rynku docelowym, przygotują wniosek o dofinansowanie udziału w imprezach targowo - wystawienniczych lub udziału w branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. Takie działania będą możliwe dzięki realizacji przez PARP działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które to działanie będzie realizowane poprzez lokalne ośrodki wybrane w konkursie przez PARP. W konkursie będą mogły wziąć udział również inne organizacje i firmy komercyjne, które będą tworzyły sieć doradców eksportowych.

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) to sieć organizacji, które:

 • zapewniają należyte świadczenie usług doradczych (w tym proinnowacyjnych), szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą,
 • nie działają dla zysku lub przeznaczających zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), tj.: rozwój MSP, eksport, rozwój regionalny, wykorzystanie nowych technik i technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich.
 •  


Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. nr 27, poz. 221), PARP prowadzi w trybie ciągłym proces rejestracji w KSU, podczas którego wnioski organizacji aplikujących są weryfikowane pod kątem spełnienia przez nie kryteriów dotyczących:

 • odpowiedniego potencjału technicznego i ekonomicznego niezbędnego do należytego świadczenia wymienionych usług,
 • zapewnienia realizacji usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje,
  posiadania systemu zapewnienia jakości ww. usług,
 • przestrzegania w prowadzonej działalności, zasad etyki zawodowej.
 •  

Obecnie (wg stanu na dzień 19-05-2008) w KSU zarejestrowanych jest 188 organizacji, świadczących usługi w 195 lokalizacjach na terenie całej Polski, w tym:

 • 124 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym,
 • 26 w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
 • 162 w zakresie usług informacyjnych,
 • 165 w zakresie usług szkoleniowych,
 • 10 w zakresie usług finansowych-udzielanie poręczeń,
 • 40 w zakresie usług finansowych-udzielanie pożyczek.
 •  

Punkty Konsultacyjne
Bezpłatne usługi informacyjne są dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców nieprzerwanie od 2000 r. Obecny projekt PK jest realizowany od lipca 2005 r., a jego zakończenie jest planowane na lipiec 2008 r. Pierwotnie umowy zostały podpisane na finansowanie PK do 31 grudnia 2007 r. Jednak w związku z przedłużającym się okresem wdrożenia nowego projektu finansowanego w ramach PO KL oraz w celu zapewnienia ciągłości sieci PK przedłużono realizację projektu do końca czerwca 2008 r. dla PK Lokalnych i do końca lipca 2008 r. dla PK Regionalnych.


 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy