Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Informacja dla uczestników XII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

2008-06-10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje XII edycję Konkursu "Polski Produkt Przyszłości" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Cel Konkursu
Promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Uprawnieni do uczestnictwa w Konkursie
Do konkursu mogą przystąpić: osoby fizyczne i prawne, na przykład: jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, zakłady doświadczalne, indywidualni wynalazcy itp., z krajów Unii Europejskiej.

Warunki udziału w Konkursie
Przedstawienie projektu nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii. Do Konkursu mogą być zgłaszane programy informatyczne, jednak tylko i wyłącznie jako elementy sterowania procesem technologicznym.

Kategorie Konkursu

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:

 • wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej,
 • technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej,
 • wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej,
 • technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej.
 •  

Nagrody w Konkursie
1. Nagroda w kategorii "Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej" i w kategorii "Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej", przyznawana jest za propozycję nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdrożeniowych.
2. Nagroda w kategorii "Wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej" i w kategorii "Technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej", przyznawana jest za propozycję nowego, innowacyjnego produktu wdrożonego do praktyki produkcyjnej, w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu.

Nagrodzeni w Konkursie otrzymują:

 • statuetkę,
 • dyplom,
 • możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem "Polski Produkt Przyszłości",
 • pomoc w promocji produktu.

Wyróżnieni w Konkursie otrzymują:

 • dyplom,
 • możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem "Polski Produkt Przyszłości",
 • pomoc w promocji produktu.
 •  

Wymagane dokumenty
W celu przystąpienia do Konkursu należy złożyć następujące dokumenty:
1. Dla projektów zgłaszanych w kategorii "Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej" i w kategorii "Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej" wymagane są następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszenia projektu w fazie przedwdrożeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu), złożony z części:

Część B - podstawowe informacje o projekcie,
Część C - projekcja wdrożenia projektu (nie obligatoryjnie);

 • dokumentacja wniosku konkursowego przygotowana zgodnie z instrukcją przygotowania załączników do wniosku konkursowego dla projektu w fazie przedwdrożeniowej (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu);
 • zgoda na przetwarzanie danych (załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu).

2. Dla projektów zgłaszanych w kategorii "Wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej" i w kategorii "Technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej" wymagane są następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszenia projektu w fazie wdrożeniowej (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu) złożony z dwóch części:

Część A - informacja o Zgłaszającym,
Część B - podstawowe informacje o projekcie;

 • dokumentacja wniosku konkursowego przygotowana zgodnie z instrukcją przygotowania załączników do wniosku konkursowego dla projektu w fazie wdrożeniowej (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu);
 • zgoda na przetwarzanie danych (załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu).

Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Formularz zgłoszenia oprócz wersji papierowej należy przygotować także na nośniku magnetycznym (1 egzemplarz).

Kapituła Konkursu
Kapitułę Konkursu "Polski Produkt Przyszłości" powołuje Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tryb pracy Kapituły określa Regulamin Konkursu.

Tryb rozpatrywania wniosków konkursowych

Ocena wstępna zgłoszonych projektów, mająca na celu wyłonienie projektów dopuszczonych do Nagrody PPP, dokonywana jest na podstawie kryteriów zawartych w załączniku nr 7 do Regulaminu dla projektów w fazie przedwdrożeniowej i w załączniku nr 8 do Regulaminu dla projektów w fazie wdrożeniowej.
Ocena zasadnicza każdego z projektów dopuszczonych do Nagrody PPP dokonywana jest na podstawie kryteriów zawartych w załączniku nr 9 do Regulaminu dla projektów w fazie przedwdrożeniowej i w załączniku nr 10 do Regulaminu dla projektów w fazie wdrożeniowej.

Eksperci
Do oceny wniosków konkursowych Przewodniczący Kapituły powołuje:

 • ekspertów z grona pracowników PARP do oceny wstępnej, z możliwością powoływania ekspertów zewnętrznych,
 • ekspertów zewnętrznych do oceny zasadniczej.
 •  

Miejsce i termin składania wniosków konkursowych
Wnioski konkursowe w dwóch egzemplarzach można składać drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa - w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21 lipca 2008 roku (do godz. 16.30).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia kompletnego wniosku do siedziby PARP.

Ogłoszenie wyników Konkursu Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali wręczania nagród. O terminie i miejscu gali uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Pytania dotyczące Konkursu
Wszelkie pytania na temat Konkursu można zadać telefonicznie (tel.: 022 432 83 12) lub korzystając z poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Wykaz dokumentów
Regulamin Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Dokumenty dla projektów w fazie przedwdrożeniowej

Formularz zgłoszenia projektu w fazie przedwdrożeniowej

Instrukcja przygotowania załączników do wniosku konkursowego dla projektu w fazie przedwdrożeniowej

Kryteria oceny wstępnej projektu w fazie przedwdrożeniowej

Kryteria oceny zasadniczej projektu w fazie przedwdrożeniowej

Dokumenty dla projektów w fazie wdrożeniowej

Formularz zgłoszenia projektu w fazie wdrożeniowej

Instrukcja przygotowania załączników do wniosku konkursowego dla projektu w fazie wdrożeniowej

Kryteria oceny wstępnej projektu w fazie wdrożeniowej

Kryteria oceny zasadniczej projektu w fazie wdrożeniowej

Dokumenty dla projektów w fazie przedwdrożeniowej i wdrożeniowej

Zgoda na przetwarzanie danych

Wykaz branż technologicznych

Źródło: www.ppp.pi.gov.pl

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Marzec 2019

P W Ś C P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy