Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO 2014+ na rok 2015 przyjęty

2015-05-15

Uprzejmie informujemy, że został opublikowany pierwszy harmonogram naboru wniosków w ramach nowej puli funduszy unijnych na lata 2014-2020 dla województwa wielkopolskiego. W 2015 roku przewiduje się m.in. następujące konkursy, w których będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy z Wielkopolski.

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Działanie 1.4  Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

Typy projektów, które będą podlegały dofinansowaniu:

Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:
 

 • Działania obowiązkowe:
 1. doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych
 2. poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania)
 3.  uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
 4. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
 5. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
 6. wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.
 • Działania dodatkowe:
 1. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 2. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
 3. udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
 4. organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Dla kogo: Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spełniających warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 615/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Poziom dofinansowania: Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Planowany termin naboru:  III kw. 2015r.

Działanie 1.5 Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu


Typy projektów, które będą podlegały dofinansowaniu:

Wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:
 

 1. środki trwałe;
 2. wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).


Dla kogo: Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spełniających warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 615/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
 

 • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.


Planowany termin naboru:  III kw. 2015r.

Wszystkich Państwa zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach powyższych działań, proszę o kontakt z biurem izby (tel.: 61 851 78 48, e-mail: izba@pcc.org.pl) . We współpracy z doradcami zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, a w przypadku dotacji na rozwój eksportu – zapewniamy także realizację działań eksportowych, które będą realizowane w ramach Państwa projektów.

Pełen harmonogram do pobrania tutaj

UWAGA! Harmonogram może być aktualizowany w ciągu roku.

Typy projektów dofinansowane w pozostałych osiach priorytetowych:

OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
 
OŚ PRIORYTETOWA 4. ŚRODOWISKO
- Wydarzenia kulturalne.
 
OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT
- Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego)
 
OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY
- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy -projekty realizowane przez PSZ
- Aktywizacja zawodowa.
- Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
- Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
- Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.
- Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.
 
OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
- Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR.
- Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
- Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.
- Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
- Ekonomia społeczna - projekty konkursowe
 
OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA
- Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe.
- Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.
- Kształcenie ogólne - Cyfrowa Edukacja Wielkopolsk@- projekt pozakonkursowy
- Kształcenie zawodowe młodzieży
- Kształcenie zawodowe dorosłych
- Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy